vedtægter

Alliance Française Aabenraa


Vedtægter for Alliance Française Aabenraa.

Sidst ændret 10. maj 2015


§1:

Alliance française i Aabenraa har til formål at udbrede kendskabet til det franske sprog og   styrke interessen for forskellige former for fransk kulturliv og franske samfundsforhold.


§2:

For at nå dette mål vil foreningen arrangere franske foredrag, lave viseaftener, vise franske film mv.

§3:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælger hvert år en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4:

Bestyrelsen vælges for 2 år. Der afgår hvert lige år 3 medlemmer og hvert ulige år 3 medlemmer.

§5:

Den ordinære generalforsamling indkaldes hvert år med 14 dages varsel til møde inden udgangen af marts måned for at høre formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og for at vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af medlemmerne stille skriftlig anmodning herom.

§6:

Medlemskontingent fastsættes ved generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent for den pågældende sæson, har stemmeret ved generalforsamlingen.

§7:

Som medlemmer af Alliance française optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. 


Og så på fransk:


Statuts pour l’Alliance française, Aabenraa

(rédigés en mars 2015)


§ 1:   

L’Alliance française d’Aabenraa a pour bût de divulguer la connaissance de la langue française et de renforcer l’intérêt  de la vie culturelle française et de la société française en général.


§ 2:   

Pour atteindre ce bût l’association propose d’organiser des conférences, des soirées musicales, des projections de films français, etc.


§ 3 :

L’association est dirigée par un comité composé de 6 membres plus 2 suppléants, ainsi que 2 vérificateurs de comptes plus 1 suppléant.  Le comité élit chaque année un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le comité décide lui-même l’ordre du jour. En cas d’égalité de vote la voix du président est prépondérante.


§ 4 :   

Le comité est élu pour deux ans. 3 membres se retirent chaque année paire et 3 membres chaque année impaire.


§ 5 : 

’assemblée générale  sera tenue chaque année au mois de mars avec 15 jours de notification. Le président présente le rapport sur les activités écoulées. Les nouveaux membres pour le comité seront élus. L’élection se fait par élection simple.

L’excercice financier de l’alliance est égal à celui de l’année civile.


Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée,  si le comité le juge nécessaire, ou si au minimum ¼ des membres fait une demande par écrit.


§ 6 : 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblé générale. Seulement les membres qui ont cotisé  pour la saison actuelle ont le droit de vote à l’assemblée générale.


§ 7:

Pour être membre de l’Alliance française, tous ceux qui peuvent accepter  les buts de l’association  sont admis.